Vedtægter

 Vedtægter 

 

Senest revideret ved generalforsamlingen d. 23-09-2015

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Samsø Dart Club. Hjemsted er Samsø kommune. Foreningen blev stiftet i 1989. Foreningen er medlem af Dansk Dart Union (DDU) under Dansk idrætsforbund (DIF) samt medlem af Samsø Idræt & Kultur (SIK) og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§ 2.Formål:

Det er foreningens formål at fremme og styrke interessen for dart på Samsø. Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3. Medlemskab:

Som aktiv kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 10 år, der kan dog dispenseres for lavere alder. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har dog ikke adgang til selve idrætsudøvelsen og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 4.Indmeldelse:

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til et bestyrelsesmedlem. Klubben giver 3 gratis prøveaftener. Indmeldelse er bindende i mindst ét halvår, efter kalenderåret.

 

§ 5. Udmeldelse:

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Udmeldelse kan kun accepteres hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben, det være sig kontingent, licens eller anden gæld. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 6. Kontingent:

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer fastsættes af bestyrelsen. For nuværende betales halvårligt kontingent.

 

§ 7.Restancer:

Kontingentet skal være betalt senest en måned efter forfald, for nuværende inden udgangen af h.h.v. Januar og August måned.

 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion:

Et medlem kan bortvises / udelukkes og ekskluderes hvis han / hun optræder på en usportslig måde eller på anden måde sætter sporten eller klubben i dårligt lys. Det kan dreje sig om mangel på respekt for klubbens formål – se §2. Ved at forstyrre andres spil, udvise støjende adfærd eller på anden måde genere andre medlemmer.

Bestyrelsen kan i første omgang gide en advarsel, samt orientere pågældende medlem om hvad klubben forventer af sine medlemmer.

Bortvisning kan ske med omgående virkning og foretages af tilstedeværende bestyrelses-medlemmer. Dog skal hele bestyrelsen underrettes straks og den bortviste skal høres. Derefter skal bestyrelsen tage stilling til fortsat udelukkelse, altså eksklusion som kan være tidsbestemt. Bestyrelsen kan også lade medlemmet fortsætte på prøve hvor aftalte betingelser skal opfyldes, i en af bestyrelsen fastsat periode.

Det ekskluderede medlem har ret til at få sin sag hørt / prøvet ved førstkommende general-forsamling som et selvstændigt punkt. Medlemmet skal i så fald informere bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Afgørelse træffes ved simpelt flertal.

 

§ 9.  Ordinær generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær

generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubben samt annonce i Samsø Posten.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremlægges de i klubben, senest én uge før generalforsamlingen.

En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§ 10. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1 : Valg af dirigent.

2 : Bestyrelsens beretning.

3 : Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4 : Fastsættelse af kontingent.

5 : Behandling af indkomne forslag.

6 : Valg af bestyrelse/forretningsudvalg, Formand, næstformand og økonomiansvarlig

7 : Valg af 1 suppleanter.

8 : Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9 : Eventuelt.

 

§ 11Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kvalificeret flertal jf. §18 ved foreningens opløsning.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år og som har stemmeret.

 

§ 12. Ekstraordinærgeneralforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af det emne som ønskes behandlet. Dato for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal fastsættes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling. Samme regler er gældende i tilfælde af at to udtræder af bestyrelsen, jvf. § 13.

 

§ 13.Bestyrelse og valg:

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen skal nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende og enkeltstående

opgaver. Bestyrelsen skal udarbejder et ansvarsområde for de forskellige udvalg. Bestyrelsen skal for hvert udvalg sørge for der udpeges en formanden, som har det direkte ansvaret for udvalget arbejdsområde. Udvalgets ansvarsområde fastlægges af den til enhver tid valgte bestyrelse. Udvalgsformanden refererer direkte til bestyrelsen. Såfremt der ikke kan findes en udvalgsformand nedlægges udvalget midlertidigt, indtil der igen kan findes en udvalgs-formand.

Udvalgene har pligt til og holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med bestyrelsen i henhold til en eventuel forretningsorden. Bestyrelsen skal holde minimum et årligt fælles møde med udvalgsformændene. 

 

Bestyrelsen består af 3 personer, en formand, en næstformand og en økonomiansvarlig, der alle er valgt for et år ad gange. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Samsø Dart Club. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne.

 

Hvis en udtræder af bestyrelsen imellem to generalforsamlinger er bestyrelsen selvsupplerende med den valgte suppleant. Skulle også suppleanten også være fratrådt, er bestyrelsen selvsupplerende indtil næste generalforsamling. Hvis to forlader bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 14. Forretningsorden og tegnsætning:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være skriftlig og tilgængelig for klubbens medlemmer. Ændringer skal være protokolført og ny forretningsorden udfærdiges. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Der føres altid protokol over bestyrelsen forhandlinger, beslutninger og møder. Protokollen skal være løbende opdateret og skal på forespørgsel være tilgængelig for klubbens medlemmer. Person følsomme oplysninger skal ikke fremgå af protokollen.

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Økonomiske dispositioner ud over normal drift gennemgås og skal godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Større investeringer udover almindlig drift skal foreligges medlemmerne på en generalforsamling og besluttes ved almindelig flertal af de stemmeberigtigede fremmødte.

 

§ 15. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 15/2 aflægge driftsregnskabet for det foregående år samt status pr. 31/12 til revision. Driftsregnskabet og status fremlægges til foreningens medlemmer, to uger før ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal tillige aflægge et halvårsregnskab til revision senest den 15.08. halvårstegnskabet aflægges i form af en balance pr 30.06 samt en opgørelse over klubbens konti til afstemning. Revisionen udføres som stikprøvevis bilagskontrol, afstemning af konti og kritisk revision. Revisionen skal skriftligt godkende halvårstegnskabet som referatføres i klubbens protokol.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et driftsbudget, både for Samsø Dart Club og til hvert enkelt udvalg. Budgettet til udvalgene skal ske efter indstilling fra de enkelte udvalgsformænd. Hvis ikke udvalgsformændene søger om et budget, fastlægger bestyrelsen budgettet for det enkelte område.  

Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

Foreningens daglige drift varetages af den økonomiansvarlige som samtidig kan tegne foreningen, dog ved større investeringer, køb, salg og pantsætning/lån til fast ejendom godkendes dette af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog give fuldmagt / prokura til både formand og næstformand.

Såfremt bestyrelsen ikke kan aflægge et halvårstegnskab for revisionen, kan der aftales udsættelse med revisionen dog senest til 15.10. udsættelsen skal referatføres i bestyrelsesprotokollen og klubbens medlemmer skal orienteres.

Hvis revisionen ikke kan godkende et halvårs-eller et årsregnskab, skal bestyrelsen gå af på ordinær generalforsamling eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling iht §12. dagsordenen skal som minimum bestå af punkt 6, valg af formand, næstformand og økonomiansvarlig. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genopstille på både den ordinære som en ekstra ordinær generalforsamling. Den nyvalgte bestyrelse er valgt frem til næste ordinære generalforsamling.

 

Foreningen medlemmer og dens bestyrelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Ved foreningens opløsning henvises til § 18

 

§ 16. Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. I fald der ikke kan findes 2 frivillige revisorer, vælges et registreret revisorfirma. Revisorerne skal hvert år i februar og august gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig kritisk revision og driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Revisionen skal foretage en revision af halvårsregnskabet i form af stikprøvevis billagskontrol, afstemning af konti og kritisk revision ud fra stikprøvekontrollen.  Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. Revisionen skal sikre sig at der altid er et udarbejdet driftsbudget for foreningen.

 

Hvis revisionen ikke er tilfreds med et årsregnskab, kan der påtegnes herom i revisorpåtegningen. Såfremt revisionen ikke er tilfreds med et halvårsregnskab, kan revisionen skriftlig pålægge bestyrelsen og den økonomiansvarlige en opstramning i administrationen, som bestyrelsen skal efterleve. Kan revisionen ikke godkende et halvårsregnskab eller et årsregnskab, henvises til afsnit herom i §15.

 

 

§ 17. Vedtægtsændringer:

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling ved simpelt flertal.

 

§ 18. Foreningens opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt

ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræver det at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig indkaldes, til en ny generalforsamling hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Samsø Idræt og Kultur, kaldet SIK

Nyeste kommentarer

06.09 | 11:02

hej Samsø, jeg er lidt pc dum

14.07 | 09:26

Se indbydelsen, enten her på siden under nyhedder, eller på DDU hjemme...

03.07 | 13:13

hvor tilmelder man sig til samsø open og hvornår er fristen til at tilmeld frisken

26.05 | 06:44

Hej skal lige vide hvornår tilmeldingen til samsø open, kan gøres d.08-0...